Už ste sa stretli s pojmom konečný užívateľ výhod, ale stále neviete, kto to je? Aké povinnosti máte ako podnikateľ (povinná osoba) vo vzťahu ku konečnému užívateľovi výhod? Do akých registrov sa musia zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod?
 

Konečným užívateľom výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je:

  1. každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku,
  2. každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

 

good-lawyers-i-need-a-lawyer

 

  1. Zákon o registri partneroch verejného sektora (protischránkový zákon) napriek tomu, že používa pojem konečný užívateľ výhod, tento nedefinuje, len odkazuje na ustanovenie § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákona).
  2. Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod
  3. Avšak najjednoduchšie by sa v zmysle protischránkového zákona dal konečný užívateľ výhod vymedziť napríklad ako fyzická osoba, ktorá obcho­duje so štátom a ktorá z takéhoto obchodu prijíma „finálny majetkový prospech“.
  4. Aké povinnosti má podnikateľ vo vzťahu ku konečnému užívateľovi výhod?

Každý podnikateľ, ktorý je podľa § 5 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  povinnou osobou (napr. realitná kancelária, účtovník alebo firma, ktorá má v predmete činnosti podnikateľské poradenstvo) musí vo vzťahu ku svojmu klientovi vykonávať určité úkony za účelom odhalenia prípadnej legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

 

female-lawyer

Tieto úkony sa súhrnne označujú pojmom starostlivosť o klienta.V závislosti od osoby klienta, druhu obchodu a druhu obchodného vzťahu zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti rozlišuje: základnú, zjednodušenú a zvýšenú starostlivosť o klienta.