Odpojenie potrubia
Ide o odchýlenie spojov dvoch potrubí od seba. Odchýlka môže byť buď vertikálna, horizontálna alebo osová. V týchto miestach sa tvoria zub, o ktorý sa potom zachytávajú nečistoty a postupne sa na tomto mieste začnú hromadiť, až sa potrubie upchá. V mieste poškodeného spoja dochádza aj k úniku vody z potrubia, ktorá má potom ďaleko menšiu nosnú silu na odplavenie splaškov do hlavného odpadu. MOŽNOSTI OPRAVY: Odchýlené potrubie sa dá opraviť bez výkopovou opravou zatiahnutím krátkeho sanačného rukávca cez hrdlo. Ak je rozsadenie väčšie, je vhodné vytvorený zub na kanalizácii odfrézovať riadenou robotickou frézou a potom aplikovať sanačnú vložku. Takáto oprava prekryje vytvorený zub a zatesní spoj.
Prerastené korene do kanalizácie
Korene prerastú do kanalizácie prevažne z netesných hrdiel, z poškodeného potrubia, alebo z revíznej šachty. O korene sa potom zachytávajú nečistoty a potrubie sa časom upchá. MOŽNOSTI OPRAVY: Ako prvé je nutné korene z kanalizácie vyfrézovať. Na frézovanie koreňov v kanalizácii používame špeciálne reťazové frézy na tlakovú vodu, alebo riadenú robotickú frézu. Po odfrézovaní koreňov sa spraví kamerová prehliadka kanalizácie. Pokiaľ je potrubie staticky v poriadku a korene prerastené skrz hrdlo či drobné praskliny, je najlepšie urobiť bezvýkopovú opravu krátkou sanačnou vložkou a v prípade väčšieho rozsahu dlhým sanačným rukávcom. V prípade veľkého statického poškodenia je najlepšie kanalizáciu opraviť stavebným výkopom.
Priečna a pozdĺžna prasklina na potrubí
Trhliny môžu byť od vlasového charakteru, väčšinou nie je nutné opravovať, až po veľké praskliny pozdĺž celého potrubia alebo cez celý profil potrubia. Praskliny spôsobujú únik splaškovej vody z potrubia a znižujú nosnú silu vody. Tuhé splašky potom neodtečú do kanalizácie a potrubie sa začne časom zanášať, pokiaľ sa neupchá. MOŽNOSTI OPRAVY: Praskliny idú dobre opravovať bezvýkopovou opravou. Tá zamedzí úniku splaškovej vody z potrubia a zlepší hydraulické pomery v mieste opravy.
Rozpadnutá kanalizácia – staticky porušená
Ide o staticky poškodené potrubie, vznik veľkých črepov o ktoré sa zachytávajú nečistoty a voda odteká mimo potrubia. Na takomto mieste sa potrubie zaručene upchá. MOŽNOSTI OPRAVY: Takto výrazne staticky porušené potrubie nie je možné opraviť bezvýkopovou opravou vložkou. Odporúčame opraviť stavebným výkopom.

pipeline-1566044_640

Upchatá kanalizácia
Príčin upchatia kanalizácie môže byť veľa. Od vyššie a nižšie popísaných závad, až po obyčajné upchatie napr. veľkým množstvom papierov, handier, plienkami a pod. MOŽNOSTI OPRAVY: Najjednoduchšie je kanalizáciu vyčistiť, ideálne tlakovou vodou. Ak sa upchávaniu opakuje, odporúčame spoločne s opravou kanalizácie vykonať revíziu kanalizácie kamerou, aby sa zistila príčina. Následne príčinu upchávania opraviť.
Predmet spadnutý do potrubia
V praxi sa stretávame zo zaseknutými latami v kolenách kanalizácie, spadnutými dlažobnými kockami, vhodeným fľašami do potrubia pod. O tieto predmety sa potom zachytávajú ďalšie nečistoty a pevné časti splašiek, až sa potrubie časom upchá. MOŽNOSTI OPRAVY: Základom je dostať spadnuté predmety z potrubia von. Môžeme použiť buď tlakovú vodu alebo špirálu s háčikom na konci v kombinácii s kamerovým systémom. Ak predmet nemožno vybrať čistiacou technikou, môžeme sa pokúsiť ho rozfrézovat pomocou riadenej robotickej frézy na menšie kúsky a tie potom tlakovou vodou vyčistiť.

upchaty odtok

Neodborne napojená odbočka
Tieto závady väčšinou nie sú príčinou upchatia kanalizácie, teda pokiaľ nie je potrubie odbočky presadené do takej miery, že potom bráni odtoku splaškovej vody. V miestach neodborného napojenia môže dochádzať k vymielneniu okolitého terénu okolo netesného potrubia do kanalizácie a vzniku kaverny. Vďaka tomu sa potom môžu na povrchu vytvárať prepadliny a môže sa potrubia v mieste kaverny prepadať. MOŽNOSTI OPRAVY: Neodborne napojenú odbočku je možné opraviť bezvýkopovou technológiou tzv. klobúkovaním. Ide o krátku vložku s goliera, ktorá sa umiestni do odbočky a golier zatesní okolia napojenia. Pred takou opravou je nutné odfrézovať prečnievajúcu odbočku riadenou frézou. Ďalšou možnosťou je oprava výkopom.
Vyčnievajúca prekážka z hrdla a vzpriečený predmet v hrdle
O vzpriečené predmety v hrdle sa zachytávajú zvyšky toaletného papierov a ďalšie nečistoty a postupne miesto upchávajú. V praxi sa stretávame so zaseknutými polenami, zasekutým stavebným materiálom v hrdle odpadu pri neodbornej montáži, črepov z kanalizácie pod. MOŽNOSTI OPRAVY: Ako prvé je dobré sa pokúsiť odstrániť predmet tlakovou vodou. Ak čistenie kanalizácie tlakovou vodou nepomôže, je nutné prekážku odfrézovať buď riadenou robotickou frézou, alebo pomocou špeciálnych trysiek na tlakovú vodu.